Novinky

Školský klub detí

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ Ladce

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní.  Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania.

Náš ŠKD  nie je iba  pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti.

Snažíme sa :  

- poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu

- vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie

- podporovať deti k  vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi

- pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

- učiť deti aktívne oddychovať

- podporovať tvorivosť detí

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ Ladce, bude v tomto školskom roku prevádzkovať svoju činnosť nasledovne:

 • pred vyučovaním: od 6:30 do 7:30 hod. (ranný ŠKD)
 • po vyučovaní: od 11:30 do 16:00 hod. (popoludňajší ŠKD)

 

Poplatok:  12 EUR .... ranný a popoludňajší ŠKD

                 8 EUR .... len popoludňajší ŠKD

                 4 EUR .... len ranný ŠKD

 

*Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. V septembri sa platí za 2 mesiace – za september aj za október.

Je možnosť mesačných aj štvrťročných úhrad ( SEPT+OKT+NOV+DEC // JAN+FEB+MAR // APR+MÁJ+JÚN )

Platbu môžete realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom vo vašej banke, či cez internetbanking na číslo účtu : SK37 5600 0000 0044 9753 1007

 

 • do poznámky pre prijímateľa uviesť : ŠKD, meno a priezvisko dieťaťa,
 • ako variabilný symbol treba uviesť mesiac/-e a rok, za ktorý je uvedená platba ( napr. ak bude úhrada len za 1mesiac, napr. február 2019, variabilný symbol bude 22019, za september a október bude VS: 9102018. V prípade platby za štvrťrok od sept.do decembra 2018 bude VS: 9122018 / nakoľko nie je možné zadať jedenásťmiestne číslo/, za štvrťrok január až marec bude VS: 1232019)

 

Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a  vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému dieťaťu  zaradenému v ŠKD:

 1. Rozvíjať svoju osobnosť a  zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:

      a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD  

      b/ samostatnou prípravou na vyučovanie 

      c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v  čase mimo vyučovania a  v  čase školských  

         prázdnin podľa výchovného programu ŠKD:

2.  Získavať vzťah k  celoživotnému vzdelávaniu

3.   Rozvíjať individuálne záujmy a  potreby

4.   Rozvíjať kompetencie k  zmysluplnému tráveniu voľného času

5.    Rozvíjať komunikačných kompetencií

6.    Rozvíjať sociálne kompetencie

7.  Rozvíjať občianske kompetencie

8.   Rozvíjať kultúrne kompetencie

9.   Rozvíjať talent a  špecifické osobnostné  schopnosti

 

V školskom klube budú v tomto školskom roku pracovať až tri oddelenia pod vedením vychovávateliek: 

                                                                     Mgr. Anna Adamčíková

                                                                     Ing. Katarína Chreňová

                                                                     Kristína Kuchariková

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria