Novinky

Rada školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky (§ 24 zákona 596/2003 Z.z.).

Rada školy má nasledujúce kompetencie:

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu  na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.  tohto zákona,

e) vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy.

Funkčné obdobie orgánu RŠ sú štyri roky.

 

§ 25

Členmi rady školy pri základnej škole sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov (správnych zamestnancov), štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Čiže rada školy má spolu 11 členov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria