Novinky

Pomoc rodičov, sponzori

Nadpis

Školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Základnej školy v Ladcoch ďakuje 

 

p. Daniele Dolinkovej - za dlhoročnú prácu v Rodičovskom združení pri Základnej škole Ladce a v Rade školy

p. Ivane Klobučníkovej - za pomoc pri projekte Roots&Shoots a za dlhoročnú prácu v Rodičovskom združení pri Základnej škole Ladce

p. Martinovi Didekovi - za pomoc pri projekte Roots&Shoots, vianočnú burzu, spoluprácu, podporu, energiu

p. Ivane Gajdošovej - za darovanie vianočného stromčeka pre základnú čkolu

p. Jurajovi Kadlicovi - za pomoc a ochotu pri organizovaní školského výletu

p. Bohuslave Drozdovej - za pomoc a ochotu pri organizovaní školského výletu

p. Zuzane Čuríkovej - za pomoc a ochotu pri organizovaní školského výletu a vianočnej burzy

p. Jozefovi Majerovi - za fotografovanie jedinečných momentov, spoluprácu, podporu, energiu, koncoročný výlet

p. Alene Tichej - za pozvanie na posedenie pri bazéne

p. Kataríne Filiačovej - za pomoc a ochotu pri výrobe výrobkov na vianočnú burzu

p. Kataríne Galanskej - za pomoc a ochotu pri výrobe výrobkov na vianočnú burzu

p. Erike Zápotočnej - za pomoc pri organizovaní vianočnej burzy

p. Romanovi Filiačovi - za pomoc pri organizovaní školskej exkurzie

p. Michaele Martinákovej - za spoluprácu, podporu, energiu

p. Petrovi Chovancovi - za vianočnú burzu, spoluprácu, podporu, energiu

p. Andrei Uríčkovej - za spoluprácu, podporu, energiu

p. Ivane Šoltésovej - za spoluprácu, podporu, energiu

rodine Kušnierovej - za vianočný stromček, vianočnú burzu, spoluprácu, podporu, energiu

p. Ing. Jozefovi Mikušincovi - za poskytnutie autobusu na školské exkurzie a výlety

 

Školský rok 2017/2018

Ďakujem všetkým našim priaznivcom, pomocníkom a sponzorom:  pánovi starostovi Ing. Jaroslavovi Koyšovi a zamestnancom OÚ v Ladcoch, p. Ing. Monike Števánkovej a Zuzane Seidl – Malovcovej -  členkám   Komisie životného prostredia  pri OÚ Ladce, Mgr. Daniele Dolinkovej  – predsedníčke  rady školy, p. Ivane Klobučníkovej – predsedníčke   rodičovského združenia, p. Alene Hudákovej – riaditeľke MŠ, p. Mgr. Dagmar Kútnej – riaditeľke CPPPaP v Dubnici nad Váhom a Mgr. Pavlovi Turzovi – pánovi farárovi.

     Taktiež sa chcem touto cestou poďakovať p. Tomášovi Kútnemu, firme Zemné práce Kútny za dovoz hliny a úpravu pozemku určenému  pre projekt výstavby školskej záhrady. Manželom Kušnierovým a Gajdošovým za darovanie vianočných stromčekov a ostatným rodičom, ktorí sa  zúčastnili a aktívne zapojili do našej Vedomostnej akadémie. Ing. Jánovi Abrahámovskému za ochotu pomôcť pri poskytnutí autobusu pri prevoze žiakov na súťaže a školské výlety.

 

                                                                                                                                   Mgr. Bronislava Majtánová, RŠ

Školský rok 2016/2017

 

Riaditeľstvo Základnej školy v Ladcoch ďakuje 

 

p. Radovanovi Záhradníkovi - za pomoc pri získaní 10 kusov notebookov, za obnovu učebne PCP

 

p. Ing. Petrovi Kučerovi - za pomoc pri získaní finančného príspevku na vybavenie telocvične

 

p. Jánovi Abrahámovskému - za pomoc a ochotu pri poskytnutí autobusu a preprave žiakov na rôzne podujatia

 

p. Ivane Klobučníkovej - za výbornú, vzájomnú a aktívnu spoluprácu so školou

 

p. Milanovi Kušnierovi - za darovanie vianočného stromčeka pre triedu

 

p. Jozefovi Majerovi - za fotografovanie jedinečných a neopakovateľných okamihov v II. ročníku

 

p. Vladimírovi Gajdošovi a manželke - za darovanie vianočných stromčekov pre školu

 

p. Kataríne Gančárovej - za materiálnu a finančnú pomoc pre žiakov III.A triedy

 

p. Andrey Uríčkovej - za materiálnu pomoc v II. ročníku a v III.A triede, za úpravu učebníc matematiky

 

p. Márii Strážnickej - za materiálnu pomoc pre žiakov IV. triedy

 

p. Martinovi Faturíkovi - za všestrannú pomoc triede a triednej učiteľke

 

p. Dominikovi a Zuzane Koštialikovým - za pomoc a ochotu pri vybavovaní autobusu pre žiakov na rôzne podujatia III.A triedy

 

p. Blažene Hanuliakovej a kolektívu chaty vo Vyhnanej - Terchová - za všestrannú pomoc, ochotu a starostlivosť o žiakov počas pobytu v ŠvP Terchová

 

p. Irene Prostinákovej - za odbornú zdravotnícku starostlivosť o žiakov počas pobytu v ŠvP Terchová

 

p. Michaele Viglášovej - za učebný materiál pre žiakov II. triedy

 

p. Táničke Kukuliašovej - za dlhoročnú a úspešnú spoluprácu medzi Materskou školou v Ladcoch a Základnou školou v Ladcoch

 

kolektívu pedagógov MŠ - za vzájomnú spoluprácu medzi materskou školou a základnou školou

 

Školský rok 2014/2015

 

Poďakovanie 

 

manželom Slávke a Milanovi Kušnierovcom - za darovanie pamätného stromu - duba pri príležitosti konania Školskej akadémie

 

p. Márii Faturovej - za aktívnu pomoc pri darovaní materiálu a výrobu výrobkov na Školskú akadémiu

 

manželom Evke a Milanovi Letkovým, Kataríne a Tomášovi Gančárovým, Kataríne a Pavlovi Kollárovým, Márii Strážnickej a Jaroslavovi Koyšovi - za materiálnu pomoc pre triedu a ochotu pomáhať pri organizovaní školských akcií

 

p. Petrovi Chovancovi - za aktívnu pomoc na aktivitách organizovaných Rodičovským združením pri Základnej škole Ladce a materiálnu pomoc škole

 

p. Antonovi Koyšovi - za materiálnu pomoc škole

 

p. Jozefovi Záhradníkovi, Ivane Klobučníkovej, Daniele Dolinkovej, Dominikovi Koštialikovi - za aktívnu pomoc na aktivitách organizovaných Rodičovským združením pri Základnej škole Ladce 

 

p. Margaréte Koišovej, Márii Krištofovej, Andrei Gábelovej, Zuzane Mlyniskej - za aktívnu pomoc pri výrobe výrobkov na Školskú akadémiu

 

p. Jánovi Fabovi, Františkovi Melišovi - za pomoc pri mimoškolských aktivitách - vedenie krúžkov a pomoc pri organizovaní Školskej akadémie

 

Školský rok 2013/2014

 

Poďakovanie - III. ročník

 

p. Koyš - výroba a montáž nábytku

p. Adamec - montáž nábytku

p. Barták - obklad + nové umývadlo + práce s tým spojené

p. Mikuška - farebné kriedy

 

Školský rok 2012/2013

 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Bronislava Majtánová spolu s triednou učiteľkou Mgr. Miroslavou Bartákovou ďakujú všetkým zainteresovaným rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zakúpenie nového koberca do II. ročníka. 

 

 

Koberec využívame nielen cez prestávky, ale i počas vyučovania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria